1. Hrací plocha

Hrací plocha malého fotbalu 4 + 1 má tvar obdélníku.
Brankové území má tvar půlkruhu.
Branka je umístěna na brankové čáře v jejím středu.
Pokutový kop se zahrává ze značky ve vzdálenosti 7 m.


2. Míč
Míč musí být velikosti 5. 
Oba týmy musí mít na začátku utkání připraveny dva  vlastní míče velikosti č. 5, způsobilý hry.


3. Počet hráčů
a) hry se zúčastní dvě družstva, každé má na hrací ploše nejvýše pět hráčů, z nichž jeden musí být brankář.
b) k utkání musí družstvo nastoupit nejméně s čtyřmi hráči (tři a brankář).
Klesne-li počet hráčů pod čtyři (dva a brankář), rozhodčí utkání ukončí a DK rozhodne o výsledku.
c) hráč si smí vyměnit místo s brankářem, jen je-li míč mimo hru a je-li to předem ohlášeno rozhodčímu, který k němu dá souhlas (píšťalkou, slovem, pokynem ruky).
d) počet hráčů uvedených v Zápise o utkání je minimálně čtyři (tři a brankář), maximální počet není omezen. Všichni uvedení hráči (tedy i hráči na střídačce) podléhají pravomoci rozhodčího po celou dobu utkání (od jeho zahájení až do podepsání Zápisu o utkání, tj. i v poločasové přestávce). Vyloučen proto může být i hráč ze střídačky. V tomto případě pokračuje družstvo ve hře s nezměněným počtem hráčů.
e) každé družstvo smí vystřídat všechny hráče připravené k utkání a uvedené v Zápise o utkání. Střídání hráčů probíhá hokejovým způsobem.Počet střídání není omezen.
f) kapitán družstva musí být zřetelně označen (nejlépe páskou na rukávu).Kapitán vykonává svoji funkci i v době, kdy je vystřídán a není na hrací ploše. Pouze je-li vyloučen nebo zraněn natolik, že nemůže svoji funkci vykonávat, určí si družstvo zástupce, který funkci převezme.
g) družstvo, které nastoupilo s menším počtem hráčů, má právo jejich počet kdykoliv v přerušené hře a se souhlasem rozhodčího doplnit a zároveň dopsat do Zápisu o utkání.


4. Soupisky
a) oddíly předkládají soupisky družstva vždy do stanoveného termínu ke kontrole a potvrzení. 
   Bez potvrzené soupisky nelze nastoupit k soutěžnímu utkání. 
b) soupiska musí obsahovat : -  příjmení a jméno hráče
                                          -  ID číslo
c) minimální počet hráčů na soupisce je 10, maximální počet není omezen. 
d) hráči uvedení na soupisce ve vyšší soutěži mohou nastoupit v nižší soutěži pouze v maximálním počtu 2 hráčů ( z „A“ týmu za „B“ tým, z „B“ týmu za „C“ tým)
e) hráči uvedeni na soupisce v nižší soutěži mohou nastoupit ve vyšší soutěži v maximálním počtu 2 hráčů. ( z „B“ týmu za „A“ tým, z „C“ týmu za „B“ tým)
f) start hráče z „A“ týmu za „C“ tým a naopak není možný nebo "A" ve stejné lize jako "B" a naopak
g) pokud má soutěž dvě ligy tak "B" musí hrát nižší soutěž než "A"
h) přestupovat a dopisovat hráče na soupisku lze do 12.5.2024

 

5. Výstroj hráčů
a) výstroj se skládá z dresu nebo trika, trenýrek nebo tepláků, stulpen (chrániče nejsou povinné) a povolené sportovní obuvi (lisovky,turfy,sálovky). Družstvo nastupuje v jednotných dresech stejné barvy opatřených na zádech čísly, z nichž žádná dvě nesmějí být shodná. Hrát s obnaženou horní částí těla není dovoleno.
b) oblečení brankáře musí být barevně odlišeno od oblečení obou družstev.
c) hráč nesmí mít na sobě nic, co by ohrozilo bezpečnost jeho nebo jiného hráče (pevný sádrový obvaz, prsten, hodinky, atd.).
d) hráč v brýlích hraje na vlastní nebezpečí.
e) hráč se silně krvácejícím zraněním musí opustit hrací plochu a vrátit se smí až tehdy, když je zranění řádně ošetřeno a krvácení zastaveno.


6. Rozhodčí
a) hlavní rozhodčí  má pravomoc danou pravidly, která začíná v okamžiku, kdy dá pokyn ke hře a vztahuje se i na přestupky vzniklé mimo hru nebo v přerušené hře. Jeho pravomoc končí až po utkání podepsáním zápisu kapitány družstev.
b) rozhodčí dbá na dodržování pravidel a jeho rozhodnutí související s hrou jsou konečná.
Rozhodčí smí změnit své rozhodnutí, uvědomí-li si, že je nesprávné, a to buď na základě vlastního uvážení nebo na základě sdělení asistenta rozhodčího, ale jen dokud hra nebyla znovu zahájena.
c) jedině kapitán je oprávněn hovořit s rozhodčím. V případě nejasností se může v přerušené hře slušnou formou obrátit na hlavního rozhodčího s dotazem. V případě potřeby rozhodčí slušnou formou odpoví, dbá přitom na plynulý průběh hry.
d) hlavní rozhodčí musí mít u sebe píšťalku a fungující hodinky. Není přípustné, aby čas odměřovala jiná osoba (ani asistent rozhodčího). Rozhodčí musí mít u sebe žlutou a červenou kartu. Není-li tomu tak, napomíná a vylučuje hráče slovně. Toto slovní udělení karty má stejnou platnost.
e) asistent rozhodčího pomáhá hlavnímu rozhodčímu na opačné delší straně hřiště. Může vést Zápis o utkání.
f) hlavní rozhodčí musí předčasně ukončit utkání v těchto případech:
 1) počet hráčů jednoho z družstev na hrací ploše klesl pod tři (dva a brankář)
 2) na zákrok policie
 3) v případě úmrtí hráče
 4) při násilí spáchaném na rozhodčím nebo-li inzultaci, kterou se rozumí: udeření, kopnutí,    
     úmyslné podražení, násilné vrážení, násilné cloumání, vyražení píšťalky z úst, úmyslné  
     prudké zasažení míčem (nakopnutí, udeření apod.) nebo jiným předmětem. Pouhý pokus o  
     udeření míčem nebo jiným předmětem nebo plivnutí na rozhodčího se za inzultaci
     nepovažuje, považuje se to však  projev hrubého nesportovního chování.
g) hlavní rozhodčí má právo předčasně ukončit utkání v těchto případech:
 1) pro špatné povětrnostní podmínky (bouřka, průtrž mračen, vánice) nebo nezpůsobilost
     hrací plochy
 2) odmítne-li vyloučený hráč opustit hrací plochu i po uplynutí lhůty stanovené rozhodčím,
     kterou stanoví kapitánovi ke zjednání pořádku (cca 1–2 minuty)
 3) hrají-li hráči tak, že je ohroženo jejich zdraví a je-li napomínání a vylučování neúčinné
     a nápravu nezjednají ani kapitáni na výzvu rozhodčího
 4) pro trvalý nezájem některého družstva na regulérnosti utkání
 5) pro hrubé nesportovní projevy obecenstva, např. opakovaném vnikání do hřiště


7. Doba hry
a) hraje se 2 x 25 minut hrubého času s přestávkou nejvýše 5 minut.
b) čekací doba na soupeře je 5 minut od úředního začátku utkání.
Pokud se soupeř nedostaví v dostatečném počtu hráčů-nejméně 3+1,následuje kontumace 5:0 a pokuta 500 kč.
Třetí kontumace - konec mužstva v soutěži.
c) rozhodčí má právo nastavit každý poločas, byl-li čas promeškán vinou zranění, ztráty míče nebo úmyslného taktického zdržování (např. taktické střídání, zakopávání míče, atd.). Rovněž nastaví hrací dobu, je-li třeba provést nařízený pokutový kop. Není ale povinen nechat zahrát jiné volné kopy, výkop ze středu hřiště, kop od branky nebo nechat dokončit akci.
d) od poločasové přestávky lze na přání obou družstev upustit.


8. Zahájení a přerušení hry
a) losování před zahájením utkání provádí kapitáni tak, že vítěz losu volí polovinu hrací plochy, kterou bude v 1.poločase bránit, druhé družstvo zahajuje hru výkopem.
b) na začátku utkání (po brance, v poločase) se hra zahajuje výkopem ze středu hřiště (míč se musí pohnout směrem dopředu). Z výkopu ze středu hřiště lze přímo, tj. bez teče, dosáhnout branky. Při každém dalším přerušení je hra navázána dle důvodu přerušení.
c) minimální vzdálenost hráčů družstva, jež kop neprovádí, je 5 metrů od míče.
d) míč je ve hře tehdy, když se po provedení kopu pohne. Hráč provádějící rozehrání nesmí hrát míčem znovu dříve, než se jej dotkne jiný hráč. Při kopech z vlastního brankového území musí míč opustit brankové území do hřiště, jinak se kop opakuje.
e) míč není ve hře, když přejde celým objemem brankovou nebo postranní čáru mimo hřiště.


9. Dosažení branky
a) branka je dosažena, přejde-li míč celým svým objemem brankovou čáru mezi brankovými tyčemi a pod brankovým břevnem a útočící družstvo předtím neporušilo žádné pravidlo.
b) odosažení branky rozhoduje výhradně rozhodčí a jeho rozhodnutí je konečné.Pro uznání branky není rozhodující postavení brankáře, ale poloha míče.
c) rozhodčí branku neuzná, dostane-li se míč přímo, tj. bez teče, do:
 1) soupeřovy branky:
   a) z nepřímého volného kopu
   b) z autového vhazování
   V těchto případech nařídí rozhodčí kop od branky.
 2) vlastní branky:
  a) z autového vhazování
  b) ze všech volných kopů
   V těchto případech nařídí rozhodčí rohový kop. Když byl volný kop prováděn z  vlastního
    brankového území, tak se volný kop opakuje
  c) z kopu od branky
   V tomto případě se kop opakuje.


10. Postavení mimo hru
Neexistuje postavení mimo hru.


11. Volné kopy
a) Přímý volný kop, z něhož lze přímo, tj. bez teče, dosáhnout branky, se nařizuje,
pokud hráč: 1) kopne nebo se pokusí kopnout soupeře
                  2) podrazí nebo se pokusí podrazit soupeře
                  3) skočí na soupeře
                  4) vrazí do soupeře
                  5) udeří nebo se pokusí udeřit soupeře
                   6) strčí do soupeře
                  7) při skluzu se soupeře dotkne dříve než míče nebo zasáhne soupeře, přestože se dotkl míče dříve
                  8) drží soupeře
                   9) plivne na soupeře
                  10) úmyslně hraje míč rukou (vyjma brankáře ve vlastním brankovém území)
b) Nepřímý volný kop, z něhož nemůže být přímo dosaženo branky,se nařizuje za:
                   1) bránění ve hře
                   2) nebezpečnou hru vůči soupeři nebo vlastní osobě
                   3) nesportovní chování
                   4) technické přestupky brankáře (dotkne se míče rukou po úmyslné malé domů, jako první se dotkne míče rukou po vhazování spoluhráče, rukama
se míče dotkne poté, co se jej zbavil a míče se mezitím nedotkl jiný hráč,promarňuje čas, atd.)
c) hráči družstva, které neprovádí volný kop, musí být minimálně 5 metrů od míče (v případě zahrávání z vlastního brank. území, musí být hráči soupeře mimo toto území dokud se míč nedostane do hry. Při porušení vzdálenosti může rozhodčí nechat kop opakovat a hráče, který nedodržel vzdálenost, napomene žlutou kartou.
d) dokud je nepřímý volný kop nařízen za přestupek v soupeřově brank. území, provádí se z hranice brank. území rovnoběžně s brankovou čarou a to nejblíže místu přestupku.
e) hráč, který kop provádí, se může míče znovu dotknout, až když jím hrál jiný hráč. Nestane-li se tak, nařídí rozhodčí nepřímý volný kop proti provinivšímu se týmu.


12. Pokutový kop
Pokutový kop se nařizuje za přestupky, za které se nařizuje přímý kop a došlo k nim ve vlastním brankovém území. Za odpískanou ruku ve vlastním brankovém území musí být vždy nařízen pokutový kop.
a) pokutový kop se provádí ze vzdálenosti 7 metrů od středu branky.
b) při provádění pokutového kopu musí být všichni hráči na hrací ploše mimo brank.území a nejméně 5 m od značky pok.kopu.


13. Hod od branky
Přejde-li míč brankovou čáru mimo prostor branky vinou útočícího družstva, provádí se hod brankáře od branky.
a) míč se vyhazuje z kteréhokoliv místa brankového území.
b) ve chvíli, kdy brankář drží míč v rukou v brankovém území, nesmí být atakován soupeřem.
c) míč se dostává do hry v momentě, kdy brankář položí, hodí míč na zem.V ten moment může brankář kopem přes celé hřiště, tj. bez teče, dosáhnout branky!


14. Rozehrávání autů.
Auty se kopají.Protihráč musí být od kopajícího minimálně 3 metry.Z autu nelze bez teče dosáhnout branky.


15. Malá domů
Hlavní rozhodčí nařídí nepřímý volný kop proti družstvu, jehož brankář se dotkne míče rukou (rukama) poté, co hráč jeho týmu provedl vhazování nebo mu úmyslně (!!!) přihrál míč nohou od kolena dolů. Kolenem je malá domů povolena.Posoudí rozhodčí!


16. Osobní tresty
a) rozhodčí má právo napomenout hráče:
 1) opakovaně porušuje pravidla hry
 2) projevuje slovem nebo gesty nesouhlas s výrokem rozhodčího
 3) dopustí se jiného nesportovního chování
b) rozhodčí vyloučí hráče:
 1) se dopustí hrubého faulu
 2) chová se hrubě nesportovně (např. plivne na protihráče nebo rozhodčího)
 3) používá hrubých a urážlivých výroků
 4) úmyslně zamezí rukou či faulem dosažení branky
 5) dopustí se přestupku, za který může být napomenut a předtím již napomínán byl
 6) po vyloučení hráče hraje jeho mužstvo o jednoho hráče méně po dobu dvou minut ! (2.liga), pěti minut (1.liga)
 7) vyloučený hráč v zápase nemůže pokračovat


17. Sazebník odměn a pokut
Viz. propozice soutěže.